Obchodní podmínky

společnosti Upečeme.cz s.r.o.

se sídlem: Zlonín 423, Zlonín, 25064 identifikační číslo: 09744401 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 341635 (dále jen „prodávající”)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.upeceme.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.upeceme.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Veškeré ceny včetně akčních slev platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení konečných cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za úplné, správné a závazné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, další náklady související s dodáním zboží) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky elektronickou poštou.

2.6. Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Obsahem akceptace objednávky je název a specifikace zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o pravděpodobné dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží převzato ze strany kupujícího, dále identifikace prodávajícího. Oznámení může obsahovat i jiné potřebné údaje a specifikace.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

2.8. Veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím při objednávce jsou důvěrné. Prodávající prohlašuje, že tyto osobní údaje nebude sdělovat žádné třetí osobě a bude s nimi nakládat v souladu se zásadami zpracování osobních údajů.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Kupní cena za zboží, která byla sjednána v kupní smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím je uvedena v akceptaci objednávky. Kupující je povinen uhradit sjednanou kupní cenu v souladu s kupní smlouvu a těmito obchodními podmínkami. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami.

3.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a případným dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Rýmařovská 561, 199 00, Praha-Letňany;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 3011777003/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

3.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také další případné náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.4. Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu, platbu předem či jinou obdobnou platbu v případě, že si to charakter objednávky a výše kupní ceny zboží vyžaduje.

3.5. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. Prodávající je oprávněn odepřít vydání zboží kupujícímu, pokud kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu v momentu převzetí zboží ze strany kupujícího a strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách nebo kupující nezná platný kód pro vyzvednutí objednávky, který mu byl zdělen e-mailem.

3.6. V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná ve lhůtě podle kupní smlouvy, o které je kupující informován spolu s akceptací objednávky zaslané kupujícímu elektronickou poštou. Kupující je povinen v případě bezhotovostní platby uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Při zaplacení kupní ceny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, se považuje za den platby, okamžik, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

3.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k potvrzení objednávky (čl. 2.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny před převzetím zboží kupujícím. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a uplatnit při jedné objednávce.

3.9. Vynesení zboží a další náklady spojené s dodáním zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

3.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, případně mu ji předá při platbě v hotovosti oproti přijetí kupní ceny.

3.11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4.2. V případě že prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy, z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně která je uvedena v kupní smlouvě, prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží sjednanou v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to převodem na účet určený kupujícím.

4.3. Prodávající má právo odmítnout objednávku a nedodat objednané zboží, pokud kupující nezaplatí zálohu nebo kupní cenu před dodáním zboží, je-li toto požadováno, či v případě pozdního objednání, či z důvodů naplnění výrobní kapacity prodávajícího, z důvodu nejasných nebo neúplných kontaktních údajů, nebo nemožnosti kontaktovat kupujícího. O této skutečnosti, pokud je to reálně možné, bude kupující prodávajícím informován elektronickou poštou.

4.4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit, a to do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že k odstoupení od smlouvy došlo omylem. Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího info@upeceme.cz případně na adresu sídla prodávajícího nebo osobně v kterékoliv provozovně prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží a způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění, a to zejména číslo bankovního účtu kupujícího.

4.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možností v originálním obalu a nepoužívané.

4.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.9. Prodávající nepřebírá zásilky na dobírku. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy a vrácení zboží od jehož koupě kupující odstoupil vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislostí s ní. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních podmínek, když mu je zboží řádně doručeno ze strany kupujícího nebo jím pověřené osoby.

4.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Povinností kupujícího je převzít zboží na dohodnutém místě v dohodnutém čase, podle kupní smlouvy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Kupující má právo na bezplatné odstranění vady, včas a řádně, pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit a za kterou prodávající odpovídá. Povinností prodávajícího je vadu vyřešit způsobem, který si kupující zvolil. U neodstranitelných vad, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží, výměnu zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy. U zboží, u kterého byla kupujícím již jeho část spotřebována nebo znehodnocena, nemůže být vyměněna za nové zboží.

6.4. V případě pozdního vytčení vady a/nebo po uplynutí záruční doby, prodávající nepřizná kupujícímu právo z vadného plnění.

6.5. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží přechází na něj nebezpečí škody na zboží.

6.6. Kupující je povinen skladovat zboží na suchém a chladném místě při následujících teplotách:

6.6.1. Pro všechny nepečené výrobky od + 4 °C do + 8 °C.

6.6.2. Pro všechny pečené výrobky od + 4 °C do + 15 °C.

6.6.3. Kupující je povinen po převzetí zboží, zboží neprodleně uskladnit v odpovídajících podmínkách a tyto zajistit po celou dobu skladování.

6.7. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

6.8. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.9. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese provozovny společnosti Upečeme.cz s.r.o. nebo telefonicky na čísle +420 778 461 955 či elektronickou poštou na adrese info@upeceme.cz. Při uplatnění práv kupujícího z vadného plnění je kupující povinen předložit prodávajícímu spolu se zbožím i doklad prokazující zakoupení zboží, zejména originál dokladu o zaplacení zboží a popsat danou vadu, zejména pomocí fotografie zboží zachycující vadu zboží. Kupující je dále povinen prodávajícímu popsat, jak se vada projevuje. Dodací list je kupující povinen předložit, obsahuje-li údaje neuvedené na dokladu o zaplacení zboží nebo slouží-li jako záruční doklad.

6.10. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká části zboží, může kupující požadovat jen výměnu této části; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Kupující má právo na přiměřenou slevu v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho vadnou část, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.

6.11. Právo kupujícího z vadného plnění zaniká a prodávající neodpovídá za vady, v případě, že:

6.11.1. vznikly nesprávným skladováním zboží u kupujícího.

6.11.2. uplynula záruční doba.

6.11.3. zboží bylo upraveno, pozměněno nebo poškozeno jednáním nebo opomenutím kupujícího.

6.11.4. k vadě zboží došlo v důsledku použití zboží kupujícím v rozporu s obchodními podmínkami, pokyny prodávajícího nebo návodem.

6.11.5. k vadě zboží došlo v důsledku zásahu vyšší moci.

6.11.6. zboží bylo upraveno podle požadavku kupujícího a k vadě zboží došlo nevhodným složením zboží, pokud bylo toto složení nebo úpravy kupujícím požadováno a kupující na svém požadavku trval přes upozornění prodávajícího.

6.12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6.13. Prodávající upozorňuje také na to, že případné alergické reakce nebo jiné reakce na zboží nelze samy o sobě považovat za vadu zboží. Kupující je povinen se seznámit detailně s informacemi o zboží a jejich složení na webovém rozhraní obchodu i na obalech, případně v příbalových letácích zboží.

6.14. Reklamaci vyřídí prodávající nejpozději do 30 dnů, pokud nebudou dány důvody pro delší dobu. Prodávající zašle kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.15. Kupujícímu spotřebiteli prodávající nahradí náklady, které vynaložil na reklamaci, (a to nejnižší možné náklady). O proplacení těchto nákladů je kupující povinen požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží (výhrada vlastnictví) a převzetí zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@upeceme.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení v souvislosti s provedeným nákupem prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Upečeme.cz s.r.o., Zlonín 423, Zlonín, 25064, adresa elektronické pošty info@upeceme.cz, telefon +420 778 461 955.

10.5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem uveřejnění.

 

V Zlonín dne 19.03.2021
Jednatel společnosti Upečeme.cz s.r.o.